Algemene Voorwaarden

1. De algemene verkoopsvoorwaarden
Alle bestellingen geplaats via www.sipsofgrace.com , of aankopen in zaken waar Sips of Grace verkocht wordt, zijn van toepassing op deze verkoopsvoorwaarden. Wanneer u een bestelling of aankoop doet, erkent u zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben. Sips of Grace behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden ten all tijde te wijzigen door een nieuwe, gedateerde versie op de website te plaatsen. Door het gebruik van de website, aanvaardt u onze gebruiksvoorwaarden en privacy beleid. Wij raden u aan deze aandachtig te lezen.

2. Bestellingen
Bestellingen kunnen geplaatst worden via de website. Deze bestellingen zijn onderworpen aan een minimum hoeveelheidsgrens zoals aangegeven op de website. Sips of Grace stelt producten te koop zolang de voorraad strekt. Sips of Grace behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren, in geval van onbetaalde facturen, insolvabiliteit en ( vermoede van) fraude.

3. Online bestellingen
U kan pas een bestelling plaatsen indien u zich eerst heeft geregistreerd. U moet er zich van vergewissen dat deze gegevens juist en volledig ingevuld zijn. Vergeet niet bij wijziging van uw adres deze aan te passen.

4. Prijzen
De prijzen op de website zijn de prijzen die u verschuldigd bent op de dag van de bestelling, inclusief BTW. De verzendingskosten worden aangerekend tegen de prijzen zoals aangegeven op de website. Sips of Grace behoudt zich ten alle tijde het recht om de prijzen van de verzending voor toekomstige leveringen te wijzigen

5. Douanerechten
Als u producten bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan het thuisland van Sips of Grace, wordt u beschouwd als een erkende invoerder en moet u om die reden de geldende wetten en reglementen naleven van het land waar u de artikelen in ontvangst neemt. U kunt onderworpen zijn aan invoerrechten of -belastingen als de artikelen in uw land aankomen. Bovendien zijn alle bijkomende inklaringskosten voor uw rekening. Sips of Grace heeft geen controle over deze kosten en kent de bedragen niet. Aangezien het douanebeleid verschilt van land tot land, moet u contact opnemen met het plaatselijke douanekantoor voor meer inlichtingen.

6. Levering
Alle bestellingen die worden aanvaard door Sips of Grace, worden geleverd op het adres dat op de bestelling is vermeld. Sips of Grace doet zijn uiterste best om de levering te laten leveren op de overeengekomen datum. Wanneer Sips of Grace de goederen binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst niet heeft kunnen leveren, heeft de consument het recht om zonder kosten de overeenkomst te ontbinden en recht op terugbetaling. Leveringen vinden enkel plaats in België en Nederland. De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden op het moment van aflevering overgedragen aan de klant.

7. Ontvangen van goederen
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het aantal en de goede staat van de artikelen bij levering te controleren. In geval van schade, kwaliteitsproblemen of in geval de levering niet overeenstemt met de bestelling, wordt u verzocht om terug te keren naar de zaak waar de goederen werden gekocht of contact op te nemen met Sips of Grace. 

8. Herroepingsrecht voor aankopen op afstand
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Sips of Grace via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit doet u naar:

Body in Style BVBA
Sips of Grace
Plantinkaai 20/401
2000 Antwerpen

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die betrekking hebben op de herroepen bestelling en die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door Sips of Grace geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Sips of Grace op de hoogte werd gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van Sips of Grace terug. Sips of Grace betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Sips of Grace mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen hebben teruggekregen of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Sips of Grace raadt u aan de goederen in de originele verpakking en vergezeld van de factuur, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de beslissing de overeenkomst te herroepen aan Sips of Grace heeft medegedeeld, aan Sips of Grace terug te zenden via de post. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen. Voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen voor producten waarvan de verpakking werd geopend.

10. Betalingen
Betalingen via de website worden onmiddelijk voldaan.

11. Achterstallige betaling
Sips of Grace behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren tot het volledige verschuldigde bedrag is betaald.

12. Naverkoop-service
Als u een probleem ondervindt met of vragen hebt ivm de producten of de werking ervan. Gelieve Sips of Grace te contacteren.

13. Beperking van aansprakelijkheid
De foto’s en teksten ter illustratie en beschrijving van de producten op de Website zijn niet bindend voor Sips of Grace en worden enkel ter informatie aangeboden.Behoudens in geval van opzet of zware fout, aanvaardt Sips of Grace geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen bij de foto’s of teksten die op de Website voorkomen. Zonder de draagwijdte van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te beperken, mag geen enkele eis tot schadevergoeding– of deze nu te maken heeft met de geleverde producten, de niet-levering van producten of anderszins – het bedrag overschrijden dat is betaald voor de artikelen die aanleiding geven tot de eis tot schadevergoeding.

IN GEEN GEVAL KAN SIPS OF GRACE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE VAN WELKE AARD OOK (ZELFS INDIEN HET ONTSTAAN VAN DEZE SCHADE BEKEND WAS OF BEKEND HAD KUNNEN ZIJN BIJ SIPS OF GRACE) DIE VOORTVLOEIT UIT HAAR PRODUCTEN, HET GEBRUIK VAN DEZE PRODUCTEN, DE VERKOOP VAN DEZE PRODUCTEN OF DEZE WEBSITE.

14. Overmacht
Sips of Grace zal al het mogelijke doen om te voldoen aan haar verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de producten verhinderen. In geval van vertraging zal Sips of Grace zich kwijten van haar verplichtingen zodra dit mogelijk is en behoudt Sips of Grace zich het recht voor de beschikbare voorraad op een billijke manier onder haar klanten te verdelen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen.

Gebruiksvoorwaarden

1. Acceptatie en aanpassing van de gebruiksvoorwaarden
1.1 De onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de website van Body in Style BVBA (“Sips of Grace”). Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website, erop te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart u deze gebruiksvoorwaarden, die wij van tijd tot tijd kunnen  anpassen, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen en begrepen en te accepteren.
1.2 Als wij besluiten onze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze website plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen. 

2. Auteursrecht en intellectueel eigendom
2.1 De inhoud van deze website, met name, de teksten, merken, logo’s, schema’s, foto’s, video’s, geluiden, muziek, indeling, designs, knowhow, technologieën, producten en processen, zijn eigendom van Sips of Grace of worden gebruikt met toestemming van de eigenaren, en zijn dienovereenkomstig beschermd door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die op grond van toepasselijke wetgeving worden erkend.
2.2 Behoudens het bepaalde in artikel 3 hierna kan geen enkel onderdeel van onze website zo worden uitgelegd dat u op grond daarvan een vergunning of recht wordt verleend om enig onderdeel van deze website te gebruiken.

3. Gebruik van de website
3.1 U mag de inhoud van onze website uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met behoud en onder vermelding van alle verklaringen inzake auteursrecht of andere verklaringen inzake eigendomsrechten die onderdeel zijn van de informatie of enig ander materiaal dat u downloadt. Alle andere gebruiksdoeleinden, waaronder het geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze verveelvoudigen, wijzigen, verspreiden, verzenden of uitzenden van de inhoud van de website, is streng verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sips of Grace.
3.2 Sips of Grace garandeert niet dat door uw gebruik van een onderdeel van haar website geen rechten van derden worden geschonden.

4. Persoonlijke informatie
4.1 Alle persoonlijke gegevens en informatie die u via internet naar onze website verzend, worden beschermd en behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid.
4.2 Alle andere informatie of materiaal dat u via het internet naar Sips of Grace verzend, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd.
4.3 Door informatie te verzenden, garandeert u dat u de eigenaar bent van het verzonden materiaal en/of de verzonden inhoud, dat het materiaal en/of de inhoud niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door Sips of Grace geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden.

5. Afwijzing van garanties
Sips of Grace garandeert niet dat haar website of inhoud ervan aan uw verwachtingen voldoen en ononderbroken, tijdig, veilig en foutvrij beschikbaar zijn.

6. Beperking van aansprakelijkheid 
6.1 U bezoekt, gebruikt en navigeert op onze Websites geheel op eigen risico.
6.2 U VERKLAART EN STEMT ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER TOEPASSELIJKE REGELGEVING ZULKS TOELAAT, SIPS OF GRACE OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF OPLEVEREN VAN DE WEBSITES NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG- OF REPUTATIESCHADE, KOSTEN, VERLIEZEN, OMZET- OF WINSTDERVING OF ENIGERLEI SCHULDEN DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN, OF JUIST HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, DE WEBSITES OF DE INHOUD DAARVAN.
6.3 Sips of Grace aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van de door u bezochte, gebruikte of gedownloade onderdelen op de website of als gevolg van het illegaal binnendringen in de IT-systemen.

7. Aanpassing van informatie
De inhoud van deze website kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Sips of Gace behoudt zich het recht om de inhoud te eniger tijd te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Beschikbaarheid van producten/Services
Een verwijzing naar een Sips of Grace-product op de website impliceert niet dat dat product op uw locatie beschikbaar is of zal zijn.

9. Koppelingen
9.1 Deze website kan, als service voor onze bezoekers, hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden geëxploiteerd of gecontroleerd door Sips of Grace. Sips of Grace kan niet worden geacht verantwoordelijk te zijn voor deze sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, wettigheid, juistheid of functies ervan.
9.2 Het maken van hyperlinks naar onze websites is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sips of Grace verboden.

10. Overig
10.1 De onderhavige gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Sips of Grace en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de website en de inhoud ervan. 
10.2 Wanneer Sips of Grace geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de Gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer Sips of Grace geen recht uitoefent dat op grond van de gebruiksvoorwaarden of de wetgeving aan Sips of Grace is toegekend, betekent zulks niet dat Sips of Grace afstand doet van haar mogelijkheid om haar rechten alsnog uit te oefenen.